A Tanárképzők Szövetségének elnöksége

Dr. habil. Lénárd Sándor, elnök és TKSZ intézményi koordinátor az ELTE-n

Dr. habil. K. Nagy Emese, alelnök és a Képzés-menedzsment Szakosztály vezetője

Agrármérnök, mérnöktanár, angol nyelvtanár, a neveléstudomány habilitált doktora – Ph.D. A Miskolci Egyetem Tanárképző Intézetének a főigazgatója. Munkája során szerepet vállal a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásában, tehetséggondozásban és a tanártovábbképzésben. Kutatási területe: a tehetséggondozás, a tanulók között kialakult státuszhelyzet kezelése és a gyakorlatorientált tanárképzés. A Komplex Instrukciós Program szakmai vezetője (www.komplexinstrukcio.hu). A Tanítsunk Magyarországért program képzésének kidolgozója, szakmai tanácsadója.

Dr. habil. Chrappán Magdolna, alelnök és TKSZ intézményi koordinátor a Debreceni Egyetemről

Péter Petra, titkár

Angol – történelem szakos tanár, az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium történelem szakos tanára. Az ELTE PPK Nevesléstudományi Doktori Iskolájának hallgatója, kutatási témája a kezdő tanárok szakmai fejlődése és tanulása.


Szakosztályvezetők

Képzés-menedzsment szakosztály (K.Nagy Emese és Láng György)

Pedagógiai és pszichológia tárgyat oktatók szakosztálya (Solymosi Katalin és Czető Krisztina)

Mentor szakosztály (Füzi Beatrix és Nagy Krisztina)

Fűzi Beatrix a Budapesti Gazdasági Egyetem tudományos főmunkatársa, ahol az oktatói tevékenységet értékelő-támogató rendszer fejlesztését vezeti, kutat és oktat. Tevékenységének és kutatásainak középpontjában a tanári munka minőségének vizsgálata, mentorálással való fejlesztése, továbbá a felsőoktatásban oktatók támogatása áll. Kutatóként, szakmai innovációk résztvevőjeként folyamatosan jelen van a közoktatásban is. 

Szakmódszertan szakosztály (Revákné Markóczi Ibolya és Jancsák Csaba)

Revákné Markóczi Ibolya 1986-ban középiskolai biológia-kémia szakos tanárként végzett a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen. 1997-ig középiskolai tanár, majd a KLTE- később Debreceni Egyetem-Biológia Szakmódszertani Részlegének oktatója, 2003 óta vezetője, jelenleg egyetemi docense. Közel 30 éve biológia tanárszakosok szakmódszertani felkészítője, biológus és biomérnök hallgatók alapozó biológia tárgyainak tantárgyfelelőse, magyar és angol nyelvű tárgyainak oktatója. A DE Neveléstudományi Doktori Program és a Juhász-Nagy Pál Doktori iskola oktatója és témavezetője. A természetismeret és természettudomány-környezettan osztatlan és rövid ciklusú tanárszakok szakfelelőse, a biológia MSc levelező illetve rövid ciklusú képzés szakkordinátora. 6 PhD hallgató témavezetője, akik közül kettő már doktori fokozatot szerzett. Vezetésével közel 180 szakdolgozat és 6 TDK dolgozat született. PhD fokozatot 2003-ban szerzett pedagógiai pszichológia területen, majd 2014-ben habilitált neveléstudományi témában. Kutatás területe: az integrált természettudományos tudás és szemlélet vizsgálata kisiskolás korban, projektmódszer hatásvizsgálata ön- és peer értékeléssel, tanulók és hallgatók környezeti attitüdjének és energiatudatosságának  vizsgálata az oktatás különböző szintjein. Hazai és nemzetközi kutatások résztvevője, a kisiskolások természettudományos fogalmi tudását és gondolkodását vizsgáló MÖB-DAAD magyar –német kutatócsere program- 2004-2008 hazai vezetője, kutatója. Több oktatással, környezeti neveléssel és tanárképzéssel kapcsolatos pályázat, program tagja, vezetője, csoportvezetője, szakmai megvalósítója. 2022 óta az MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Tantárgy-pedagógiai Albizottságának elnöke. A Pedagógusképzés folyóírat szerkesztőbizottságának tagja.

Jancsák Csaba (Tatabánya, 1972) szociológus, oktatáskutató. Tanárképző főiskolai, majd egyetemi tanulmányait Szegeden végezte (történelem-magyar-pedagógia szakos tanár, okleveles szociológus). Doktori tanulmányokat a Debreceni Egyetemen folytatott, és ott szerezte PhD minősítését 2012-ben. A Pécsi Tudományegyetemen habilitált (2021). 2005 óta a Szegedi Tudományegyetem oktatója. Ekkortól vesz részt a tanárképzésben. 2016-tól az SZTE Elbeszélt történelem és Történelemtanítás Kutatócsoport vezetője (www.eyewitness.hu). Tanszékvezető egyetemi docens az SZTE JGYPK Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszékén (www.socialstudies.hu). MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10027285


Intézményi koordinátorok

Szegedi TudományegyetemNóbik Attila, egyetemi docens, SZTE JGYPK Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet

Történelemtanárként szereztem diplomát 2001-ben a Szegedi Tudományegyetemen. 2001-től 2016-ig voltam oktató az az SZTE Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézetében. 2016 és 2020 között a SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézetének oktatója voltam. 2020-tól 2022-ig voltam az SZTE JGYPK Alkalmazott Pedagógiai Intézet Tanítóképző Tanszékének oktatója és tanszékvezetője. 2022-től az SZTE JGYPK Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet oktatójaként dolgozok. Oktatói pályafutásom nagy része a tanárképzéshez kapcsolódik, de tanítottam a pedagógusképzés minden ágában, valamint több továbbképzésben, vezetőképzésben is. Számos, a tanár- és pedagógusképzést érintő fejlesztésben és projektben vettem részt. Elsődleges kutatási területem a neveléstörténet, azon belül a tanítóság társadalomtörténete.

Eszterházy Károly Katolikus EgyetemRévész László, egyetemi docens, főigazgató – Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Pedagógusképző Központ

Több, mint húsz év óta veszek részt a köznevelésben, illetve a felsőoktatásban, mint oktató, kutató és fejlesztő. Több projektben szereztem tapasztalatot szakértőként, vezetőként, melyek innovációhoz, fejlesztéshez kapcsolódtak. 
Részese voltam Nemzeti alaptantervek, Kerettantervek kidolgozásának, módszertani fejlesztéseknek, valamint, a pedagógus előmeneteli rendszer létrehozásának, illetve egészségfejlesztő stratégiai program kidolgozásának valamint elektronikus és hagyományos tananyagok fejlesztésének.

Több alkalommal vettem részt felsőoktatási szakok kidolgozásában és akkreditációjában. Tíz évet töltöttem sportági szakszövetség (MTSZ) elnökségében, valamint vezettem a szakmai bizottságot.
Jelenleg az EKKE Sporttudományi Intézetének egyetemi docense vagyok, a sport- valamint neveléstudományhoz tartozó kurzusokat vezetek. A Pedagógusképző központ főigazgatójaként feladatom a Központ vezetése, a kapcsolódó feladatok koordinálása, a fejlesztések irányítása. Alkotó részvétel a pedagógusképzés megújításában, az egyetemi módszertani fejlesztésekben, innovációkban.